جراحی گردن

جراحی گردن

معمولا در اثربیرون زدگی دیسک صورت میگیرد و در این نوع عمل دیسک گردن در ناحیه قدامی  و در ناحیه خلفی

 مهرهای گردن بیشتر از مهرهای دیگر بدن دچار آسیب دیدگی می شود دیسک گردن در اثر تصادف یا سانحه ای ممکن

باعث شود که پاره گی رخ دهد و زمانی که مهره گردن آسیب ببیند و دیسک بیرون نزده باشد نیاز به جراحی نیست ولی

زمانی که دیسک بیرون زده شود ممکن است جراحی بخواهد این نوع جراحی به نام دیسککتومی که به دوصرت فرد

تحت جراحی قرار میگیرد جراحی در دیسککتومی قدامی و دیسککتومی خلفی . میزان جواب دهی در جراحی دیسک

گردن بین 95 تا 98 درصد می باشد.