جراحی دیسک

جراحی دیسک

عمل دیسک در ناحیه گردن و کمر میباشد که پاره شدن دیسک در ناحیه ستون مهره ها یکی از رایج ترین بیماری ای دیسکی

می باشد.دیسک در اثر بد بودن وضعیت بد بدنی فرد، عدم استفاده از تکنیک های صحیح بلند کردن اجسام ، بلند کردن اجسام

سنگین و انجام  دادن ناگهانی حرکات تحتانی کمر بیشتر از سایر قسمت های دیگر دچار آسیب میشود.میزان موفقیت در این

 جراحی دیسک بین 95 تا 98 درصد می باشد.در موارد خاصی که درد شدید به سبب تحت فشار قرار گرفتن عصب توسط

 دیسک پاره شده وجود داشته باشد ممکن است که درد فرد کاهش پیدا کند اما ممکن فرد از بی حسی و یا خارش در ناحیه

دراین ناحیه شکایت کند.